หลักสูตรและการสอน

 • พัฒนาเชาวน์ปัญญา สร้างฐานความรู้อย่างมั่นคง
  เรียนอย่างมีความสุข สนุกกับวิชาการ

  Play & Learn Tutoring
 • กิจกรรมตามหลักสูตรของสิทธิศาสตร์

  การจัดการเรียนการสอนของอนุบาลสิทธิศาสตร์ Play & Learn Tutoring เป็นกระบวนการสอนที่ได้ผสมผสานการสอนผ่านกิจกรรมและสื่อที่เป็นของเล่นมาเป็นพื้นฐาน (Play-based Learning) กับการจัดการเรียนการสอนแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ร่วมกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ โดยคุณครูที่มีประสบการณ์ด้านปฐมวัยและจิตวิทยา ที่เข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ช่วยเอื้ออำนวยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ผ่านการกระบวนการสอนแบบสหวิชา (Multi Disciplinarity) การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) โดยนำปรากฏการณ์มาเป็นพื้นฐานการเชื่อมโยงความรู้ (Phenomenon Learning Base) ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความหมาย ช่วยกระตุ้นให้เกิดการกล้าแสดงออก กล้าที่จะคิด กล้าที่จะลงมือปฏิบัติ

  กิจกรรมตามหลักสูตรของสิทธิศาสตร์

  มีจุดมุ่งหมายหลัก ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติ สร้างเสริมประสบการณ์ตรงกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้ ช่วยสร้างแรงจูงใจให้สัมพันธ์กับสิ่งที่ได้เรียนรู้ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย สนุกสนานที่ได้เรียนรู้ พยายามตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ผ่านการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

  สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ คือ ความรู้ และทักษะผ่านการปฏิบัติ มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ ส่งผลให้มีการแสดงออกเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อเรื่องที่เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม รวมเรียกว่า สมรรถนะ สอดคล้องกับข้อกำหนดสมรรถนะและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  และยังช่วยเสริมสร้างความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางสังคมอันเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงในการหล่อหลอมบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ รวมทั้งปลูกฝังให้เด็กมีความประพฤติและมีจริยธรรมที่ดี พร้อมจะเติบโตเป็นผู้เรียนที่ดีต่อไป

  ลักษณะการเรียน Play & Learn Tutoring

  เรียนวันจันทร์ ถึง วันศุกร์  08.30 – 14.30 น. โดยจัดกิจกรรมแยกตามระดับชั้น  ดังนี้

  1. ชั้นเตรียมอนุบาล สำหรับ เด็กอายุ 2 – 3 ปี ห้องละไม่เกิน 24 คน เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการประสานสัมพันธ์กันของกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ พร้อมทั้งฝึกทักษะในการช่วยเหลือตนเอง สามารถบอกความต้องการของตนเองได้ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับชั้นอนุบาล 1
  2. ชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) สำหรับ เด็กอายุ 3 – 6 ปี เป็นการจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้ จากง่ายไปสู่ที่ยากหรือซับซ้อนมากขึ้น ตามระดับชั้นเรียน
   • อนุบาล 1 สำหรับเด็กอายุ 3-4 ปี ห้องละไม่เกิน 24 คน
   • อนุบาล 2 สำหรับเด็กอายุ 4-5 ปี ห้องละไม่เกิน 28 คน
   • อนุบาล 3 สำหรับเด็กอายุ 5-6 ปี ห้องละไม่เกิน 28 คน
 • Play & Learn Tutoring

  เป็นกระบวนการสอนที่ผสมผสานกันระหว่าง กิจกรรมที่ใช้สื่อของเล่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาเชาวน์ปัญญา ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่สามารถช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวเอง ให้เกิดประโยขน์ในการเรียนรู้ เป็นการตอบสนองความต้องการที่อยู่ในตัวนักเรียน ในบรรยากาศที่สนุกสนาน ทำให้เกิดพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา พร้อมทั้งยังช่วยพัฒนาด้านต่างๆ อีก ได้แก่

  พัฒนาการทางจิตสังคม

  · เสริมสร้างโอกาสที่จะได้เล่น ทั้งที่เป็นการเส่นอิสระ และการเล่นตามแบบแผน
  · ความคิดริเริ่ม เสริมประสบการณ์การทำกิจกรรมที่ทำแล้วประสบความสำเร็จ
  · ส่งเสริมให้ลดการยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง (Egocentric) พร้อมทั้งเชื่อมั่นในความสามารถตนเอง

  พัฒนาการความรู้ความเข้าใจ

  · สร้างความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ในเวลาเดียวกัน
  · เสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหากับสิ่งที่เป็นรูปธรรมได้
  · พัฒนาการทางภาษา ช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจอยากรู้ อยากซักถาม ผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ

  พัฒนาการทางจริยธรรม

  · สร้างความเข้าใจในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ และมีความเชื่อมั่นในความยุติธรรม
  · เชื่อฟังและยอมรับกับผลที่เกิดขึ้นจากกระทำของตนเอง
  · เข้าใจความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ถูกต้องกับสิ่งที่ผิด

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567  นัดชมโรงเรียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-204-2218

ใหม่! โปรแกรมพิเศษ ช่วงปิดเทอม 18 มี.ค. - 5 เม.ษ. 67