ชั้นเตรียมอนุบาล

อายุ 2-3 ปี
 • ชั้นเตรียมอนุบาล

  • ช่วงอายุ:
   2 - 3 ปี
  • ขนาดชั้นเรียน:
   24 คน
  • ช่วงเวลาเปิดเรียน:
   พฤษภาคม - กันยายน
   พฤศจิกายน - มีนาคม
  • เรียนวัน:
   จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 14.30 น.
  • พัฒนาการด้านร่างกาย

   • ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขภาพที่ดี
   • ใช้อวัยวะของร่างกายได้ประสานสัมพันธ์กัน

   เช่น เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายตามจังหวะดนตรี การทรงตัว การเขียน ขีด เขี่ย ปั้น ฉีก ตัด ปะ การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย ของใช้ส่วนตัว และการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

  • พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ

   • มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ ได้อย่างเหมาะสม

   เช่น พัฒนาความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเอง รับรู้ความรู้สึกของตนเองและการแสดงอารมณ์ที่เป็นสุข การควบคุมอารมณ์และการแสดงออก การชื่นชมธรรมชาติ การทำกิจกรรมศิลปะต่างๆ ตามความสนใจ เป็นต้น

  • พัฒนาการด้านสังคม

   • รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
   • ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย

   เช่น ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน การเล่นอย่างอิสระ เล่นเป็นกลุ่ม แบ่งปัน อดทน รอคอยตามวัย การใช้ภาษาบอกความต้องการ เป็นต้น

  • พัฒนาการด้านสติปัญญา

   • สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย
   • สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว

   เช่น การตอบคำถามจากการคิด การเชื่อมโยงจากประสบการณ์เดิม เรียงลำดับเหตุการณ์ การจดจ่อใส่ใจ การสังเกตหรือสิ่งของที่มีสีสันและรูปทรงที่แตกต่างกัน การฟังเสียงต่างๆ รอบตัว การคิดตัดสินใจหรือคิดแก้ปัญหาในเรื่องที่ง่ายๆ ด้วยตนเอง การแสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เป็นต้น

 • สมรรถนะ
  ความสามารถในการเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกาย

  • การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น ก้าวเดินตามจังหวะได้ต่อเนื่อง เดินขึ้นบันไดเองโดยใช้มือจับราวบันได เป็นต้น
  • การเคลื่อนไหวด้วยกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น ใช้มือข้างที่ถนัด ขีดเป็นเส้น กระดิกนิ้วหัวแม่มือได้ตามแบบ
  • การช่วยเหลือและการดูแลตนเอง เช่น การใช้ช้อนตักอาหารกินเองได้ (หกเพียงเล็กน้อย) บอกได้ว่าต้องการขับถ่าย ใส่เสื้อผ้าและกางเกงขาสั้น แปรงฟันได้ โดยมีผู้ใหญ่ช่วย เป็นต้น
  ความสามารถในการรับรู้และเรียนรู้

  เช่น สามารถใช้ของใช้ต่างๆ ได้ถูกต้องในกิจวัตรที่ยากขึ้น สามารถวาดหรือขีดเขียนเป็นภาพหรืออาจดูไม่เป็นภาพ และอธิบายภาพได้ เข้าใจเหตุผลมากขึ้น และลำดับก่อนหลังได้ จับคู่เหมือน ลอกรูปเส้น เลียนแบบขีดเส้น วาดรูปทรงตามแบบได้ ปฏิบัติตามคำสั่งได้ สามารถอธิบายลักษณะสิ่งของต่างๆ ได้อย่างง่าย เป็นต้น

  ความสามารถด้านภาษาและการสื่อความหมาย

  เช่น รู้สังเกตและเริ่มถามคำถามต่างๆ รอบตัว และพูดคุยโต้ตอบเป็นประโยคสั้นๆ สื่อสารถึงความรู้สึก และความต้องการของตนเองได้ และบอกส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ เรียกชื่อของใช้ต่างๆ หรือสิ่งรอบตัวได้ ฟังนิทานแล้วตอบคำถามสั้นๆได้ เป็นต้น

  ความสามารถด้านอารมณ์และสังคม

  เช่น บอกความต้องการของตนเองได้ บอกให้คนอื่นทำตามสิ่งที่ตนต้องการได้ เล่นหรือทำท่าเลียนแบบผู้ใหญ่ได้ พูดคุยกับคนที่คุ้นเคยหรือเพื่อนวัยเด็กด้วยกัน เล่าเรื่องประสบการณ์ที่ได้รับ เป็นต้น

  • ความสามารถในการเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกาย100%
  • ความสามารถในการรับรู้และเรียนรู้100%
  • ความสามารถด้านภาษาและการสื่อความหมาย100%
  • ความสามารถด้านอารมณ์และสังคม100%
 • ครูประจำชั้น

  ด้วยการศึกษาและประสบการณ์การดูแลเด็กปฐมวัย
  • ศุภมาศ เลิศคอนสาร (ครูเบียร์)

   ศุภมาศ เลิศคอนสาร (ครูเบียร์)

   • ปริญญาตรี:
    ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • ดรุณี บุญประดิษฐ์ (ครูตาว)

   ดรุณี บุญประดิษฐ์ (ครูตาว)

   • ปริญญาตรี:
    ครุศาสตรบัณฑิต กาศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • สมัครเรียนหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567  นัดชมโรงเรียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-204-2218

ใหม่! โปรแกรมพิเศษ ช่วงปิดเทอม 18 มี.ค. - 5 เม.ษ. 67