บุคลากร

Academic Staffs
 • ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ

   

  • สิทธิ์ จิตต์นิลวงศ์

   สิทธิ์ จิตต์นิลวงศ์

   • ปริญญาโท:
    จิตวิทยาการปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • ปริญญาโท:
    บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

  วิชาการ (เชาวน์ปัญญา)

   

  • อรวรรณ์ วงศ์ประเสริฐกุล (ครูอร)

   อรวรรณ์ วงศ์ประเสริฐกุล (ครูอร)

   • ปริญญาตรี:
    ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

  วิชาการ (ปฐมวัย)

   

  • วราภรณ์ รถณรังษี (ครูฝน)

   วราภรณ์ รถณรังษี (ครูฝน)

   • ปริญญาตรี:
    เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) การศึกษาปฐมวัย ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา
   • ปริญญาโท:
    การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ณัฐฐา สีเขียว (ครูเน)

   ณัฐฐา สีเขียว (ครูเน)

   • ปริญญาตรี:
    เกียรตินิยมอันดับ 2 การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยบูรพา
   • ปริญญาโท:
    การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

  ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

   

  • ศุภมาศ เลิศคอนสาร (ครูเบียร์)

   ศุภมาศ เลิศคอนสาร (ครูเบียร์)

   • ปริญญาตรี:
    ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • วิลาวัลย์ สีทาดี (ครูน้อง)

   วิลาวัลย์ สีทาดี (ครูน้อง)

   • ปริญญาตรี:
    ศึกษาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

   

  ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1

   

  • ปิยณัฐฎา ชาวเนื้อดี (ครูแพน)

   ปิยณัฐฎา ชาวเนื้อดี (ครูแพน)

   • ปริญญาตรี:
    เกียรตินิยมอันดับ 2 ศึกษาศาสตร์
    มหาวิทยาลัยศิลปากร
   • ปริญญาโท:
    จิตวิทยาการปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ณสรวง นเรนทรเสนี (ครูเอ๋ย)

   ณสรวง นเรนทรเสนี (ครูเอ๋ย)

   • ปริญญาตรี:
    เกียรตินิยมอันดับ 1 ศึกษาศาสคร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   • ปริญญาโท:
    จิตวิทยาการปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

  ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2

   

  • ณัฐฐา สีเขียว (ครูเน)

   ณัฐฐา สีเขียว (ครูเน)

   • ปริญญาตรี:
    เกียรตินิยมอันดับ 2 การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยบูรพา
   • ปริญญาโท:
    การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • กรรณิการ์ โพธิ์งาม (ครูเกศ)

   กรรณิการ์ โพธิ์งาม (ครูเกศ)

   • ปริญญาตรี:
    เกียรตินิยมอันดับ 1 การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   

  ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

   

  • อรวรรณ์ วงศ์ประเสริฐกุล (ครูอร)

   อรวรรณ์ วงศ์ประเสริฐกุล (ครูอร)

   • ปริญญาตรี:
    ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศิริรัตน์ พริ้งเพราะ (ครูยุ้ย)

   ศิริรัตน์ พริ้งเพราะ (ครูยุ้ย)

   • ปริญญาตรี:
    เกียรตินิยมอันดับ 1 การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยนครพนม

   

  ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

   

  • มุกดา จอมสูงเนิน (ครูจ๋า)

   มุกดา จอมสูงเนิน (ครูจ๋า)

   • ปริญญาตรี:
    เกียรตินิยมอันดับ 1 ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • กัญญารัตน์ กาสา (ครูกุ้งนาง)

   กัญญารัตน์ กาสา (ครูกุ้งนาง)

   • ปริญญาตรี:
    เกียรตินิยมอันดับ 1 การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

   

  ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3

   

  • วราภรณ์ รถณรังษี (ครูฝน)

   วราภรณ์ รถณรังษี (ครูฝน)

   • ปริญญาตรี:
    เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) การศึกษาปฐมวัย ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา
   • ปริญญาโท:
    การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ณัฐบวร วรบวร (ครูหมูแดง)

   ณัฐบวร วรบวร (ครูหมูแดง)

   • ปริญญาตรี:
    ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทดลองเรียนบ้านของเล่น (สุขุมวิท31) ฟรี (11,12 มี.ค. และ 1, 30 เม.ย. 2566)

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566  นัดชมโรงเรียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-204-2218