เกี่ยวกับเรา

 • ยินดีต้อนรับเข้าสู่อนุบาลสิทธิศาสตร์

  พัฒนาเชาวน์ปัญญา สร้างฐานความรู้อย่างมั่นคง เรียนอย่างมีความสุข สนุกกับวิชาการ
  Play & Learn Tutoring

  สิทธิศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พุทธศักราช 2541 โดยคุณสิทธิ์ จิตต์นิลวงศ์ ใช้อาคารชิดลมทาวเวอร์เป็นที่ทำการ มุ่งเน้นพัฒนาเชาวน์ปัญญาและความพร้อมของเด็กปฐมวัย โดยมี รศ. พูนสุข บุณยสวัสดิ์ อดีตอาจารย์ ประจำภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการ “บ้านของเล่น”

  ปี 2551 สิทธิศาสตร์ ได้ย้ายที่ทำการมาที่ สุขุมวิท31 ตั้งเป็น สถานรับเลี้ยงเด็กสิทธิศาสตร์ ต่อมาใน ปีการศึกษา 2555 ได้จัดตั้งเป็น โรงเรียนอนุบาลสิทธิศาสตร์ เพื่อพัฒนาเชาวน์ปัญญาและความพร้อมของเด็กโดยตรง เปิดรับสมัครตั้งแต่ ชั้นเตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล 3 เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 08.30 – 14.30 น. โดยจัดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ร่วมกับหลักสูตรพัฒนาความฉลาดรอบด้านที่จัดขึ้น สำหรับเด็กของเราโดยเฉพาะ Play & Learn Tutoring ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสนุก และใช้ของเล่น เป็นสื่อการสอน พร้อมจัดการสอนภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างประเทศที่มีประสบการณ์ด้านการสอนเด็กปฐมวัย ทั้งนี้เพื่อพัฒนา ความฉลาด สร้างฐานความรู้ให้เด็กอย่างมั่นคง ในการเรียนต่อในชั้น ป.1 ได้ทั้งเครือสาธิตและคาทอลิก

  ในปี 2565 ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร Play & Learn Tutoring ผสมผสานกับการจัดการเรียนการสอนแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ที่มุ่งเน้นพัฒนาการเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียน ภายใต้บริบทเป้าหมายการศึกษาของประเทศไทย โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีรู้สึกดีต่อตนเอง ส่งเสริมให้ค้นพบและเรียนรู้ด้วยตนเอง (Knowledge) เสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ (Psychomotor) มีความสุขและสนุกสนาน มีเจตคติที่ดีในการเรียน (Affective) สามารถแก้ปัญหาได้ มีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก อันจะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางสมองอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งดูแลเอาใจใส่ด้วย ความรัก ความเข้าใจจากบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านปฐมวัย และด้านจิตวิทยาโดยเฉพาะ ภายใต้ ปรัชญา คือ พัฒนาเชาวน์ปัญญา สร้างฐานความรู้อย่างมั่นคง เรียนอย่างมีความสุข สนุกกับวิชาการ

  วิสัยทัศน์

  • โรงเรียนอนุบาลสิทธิศาสตร์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความสามารถในการเรียนรู้ สามารถปรับตัวต่อปัญหาได้อย่างเหมาะสม และสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีจุดมุ่งหมาย และมีคุณค่าทางสังคม สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ มีสมดุลทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติต่อการเรียนที่ดี สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาปีที่ 1

  พันธกิจ ดังนี้

  • สร้างเสริมเชาวน์ปัญญา สร้างฐานวิชาการที่มั่นคง รวมถึงมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุข เพื่อให้พร้อมทั้งด้านเชาวน์ปัญญา และวิชาการ สำหรับศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  • พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสม สนุก และตามความถนัดของผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
  • พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และเพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

  เป้าหมาย คือ

  • ผู้เรียนมีความพร้อมด้านเชาวน์ปัญญา สามารถสังเกตอย่างละเอียดลออ คิด และแก้ไขปัญหาได้ด้วยเหตุผล
  • ผู้เรียนมีจิตใจ ที่ร่าเริง แจ่มใส อดทน มีอารมณ์ที่มั่นคง กล้าสื่อสาร และแสดงออก ได้เหมาะสมกับวัย
  • ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว และนำมาสัมพันธ์กับการอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
  • ผู้เรียนมีจิตสำนึกที่ดี และถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความเป็นไทย
  • ผู้เรียนมีความรู้ เจตคติต่อการเรียน และมีคุณลักษณะที่สามารถเรียนรู้ต่อไปได้อย่างมั่นคงและมีความสุข
  • Play

   for Thinking

  • Learn

   for Skill

  • Tutoring

   for Success

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ติดตามข่าวสารล่าสุดได้ที่นี่

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567  นัดชมโรงเรียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-204-2218

ใหม่! โปรแกรมพิเศษ ช่วงปิดเทอม 18 มี.ค. - 5 เม.ษ. 67