บ้านของเล่น

อายุ 3-4 ปี
 • บ้านของเล่น

  หลักสูตรของ รศ. พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ สำหรับพัฒนาเชาวน์ปัญญาให้แก่เด็กปฐมวัย ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการสอนที่เป็นของเล่นเพื่อการศึกษา เสริมสร้างความพร้อมเพื่อสอบเข้าเรียนในเครือสาธิต (จุฬาฯ มศว. และเกษตร)

  • เด็กที่มาเรียนบ้านของเล่น จะได้รับการฝึกความพร้อมในด้านความสังเกตอย่างละเอียดลออ ความจำอย่างมีหลัก ความคิดอย่างมีเหตุผล คิดต่อเนื่อง คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา รวมทั้งฝึกสายตาและมือให้สัมพันธ์กัน ฝึกความมั่นใจในตนเอง ฝึกความกล้าตัดสินใจ และกล้าแสดงออก นอกจากนี้เด็กจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ทั้งทางด้านธรรมชาติ และสังคม รวมทั้งอบรมให้มีลักษณะนิสัยที่ดีงาม
  • การฝึกความพร้อมด้านต่างๆ ให้แก่เด็ก โดยใช้ของเล่นเป็นสื่อหลัก ซึ่งได้จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ไว้ให้พร้อมตรงตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน เมื่อเข้าใจแล้ว จึงประยุกต์เข้าสู่แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ
  • เด็กที่มาเรียน จะแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 - 4 คน เด็กแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมที่ 1, 2, 3, และ 4 ทีละกิจกรรมหมุนเวียนกันไป
  • ช่วงอายุ:
   3 - 6 ปี
  • ขนาดกลุ่ม:
   3-4 คน
  • ช่วงเวลาเปิดเรียน:
   พฤษภาคม - กุมภาพันธ์
  • วัน-เวลาเรียน:
   วันเสาร์ เวลา 8.30-12.00 น.
   วันเสาร์ เวลา 13.00-16.30 น.
   วันอาทิตย์ เวลา 8.30-12.00 น.
 • หมายเหตุ

  1. การประเมิน มีการประเมิน 2 แบบ คือ
   1.1 ประเมินจากการเล่น และประเมินการทำแบบฝึกหัดตามเรื่องที่สอนในแต่ละฐานทุกครั้งที่มาเรียน
   1.2 ประเมินโดยการทดสอบด้วยแบบทดสอบ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
  2. เด็กเล่นผ่านสื่อการเรียนการสอนที่เป็นรูปธรรม ให้เกิดความเข้าใจ จึงให้ทำแบบฝึกหัด
  3. การแบ่งกลุ่มเด็กตามอายุและพื้นฐานกา่รเรียนรู้ โดยเด็ก 4 คน ต่อครู 1 คน ต่อ 1 ฐาน
  4. การสอนเป็นการสอน จากง่าย ไปยาก ซับซ้อน และจากรูปธรรม ไปสู่นามธรรม
 • สมัครเรียนหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ทดลองเรียนบ้านของเล่น (สุขุมวิท31) ฟรี (11,12 มี.ค. และ 1, 30 เม.ย. 2566)

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566  นัดชมโรงเรียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-204-2218