• Train
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สอนด้วยกระบวนการ Play & Learn Tutoring เป็นการสอนแบบผสมผสาน แบบสหวิขาการ (Multi Disciplinarity) เชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับตัวเด็ก โดยเน้นการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับการพัฒนาเชาวน์ปัญญาด้วยของเล่น ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย มีความสุขที่ได้เรียนรู้ โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านปฐมวัย และจิตวิทยา
  • เตรียมอนุบาล

   เด็กอายุ 2-3 ปี

  • อนุบาล 1 – อนุบาล 3

   เด็กอายุ 3-6 ปี

  • บ้านของเล่น

   เด็กอายุ 3-6 ปี

  • Playgroup

   เด็กอายุ 2 ปี

  • ปี
   ประสบการณ์

   Experience

  • คน
   บุคลากรด้านการศึกษา

   Academic Staff

  • คน
   บุคลากรทั่วไป

   Non-Academic Staff

  • %
   ความพึงพอใจ

   Satisfied Parents

 • รายละเอียด

  preschool, and kindergarten
  • อนุบาล

   เด็กอายุ 3 – 6 ปี เป็นการจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้

  • บ้านของเล่น

   (เสาร์ – อาทิตย์)
   พัฒนาเชาวน์ปัญญาให้แก่เด็กปฐมวัย ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการสอนที่เป็นของเล่นเพื่อการศึกษา

  • Playgroup

   เด็กอายุ 2 ขวบ พัฒนาการการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน คือ อารมณ์ สังคมและบุคลิกภาพ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านร่างกาย ด้านภาษาและการเขียน ด้านความคิดสร้างสรรค์

  • ปฏิทินกิจกรรม

   ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567  นัดชมโรงเรียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-204-2218

ใหม่! โปรแกรมพิเศษ ช่วงปิดเทอม 18 มี.ค. - 5 เม.ษ. 67