Intensive สอบสาธิต 4-17 มีนาคม 2567

January 28, 2024

Intensive สอบสาธิต

สำหรับเด็กที่สอบสาธิตฯ  ปีการศึกษา 2567 (รับจำนวนจำกัด)

เรียนเวลา 08.30 -14.30 น. (พร้อมอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ)

 

เรียนวันที่ 4 – 17 มีนาคม 2567 (หยุด 9, 10 มีนาคม 2567) เรียน 12 วัน

 

ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. เรียน บ้านของเล่น

เรียนโดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ไม่เกิน 4 คน โดย ใช้ของเล่นเป็นสื่อในการสอน ฝึกทักษะการฟังคำสั่งและการฟังจับใจความทุกวัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ มีการฝึกทำแบบฝึกหัดหลังจากการเล่นและจำลองการสอบเสมือนจริง เพื่อเชื่อมโยงจากรูปธรรมที่ได้จากการเล่นเข้าสู่แบบฝึกหัด พัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
และคิดแก้ปัญหา โดยมีการทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ดังนี้

  1. ทำแบบฝึกหัดหลังจากเล่นของเล่นที่เรียน ในกลุ่มตนเอง
  2. ทำแบบฝึกหัดทบทวนและการฟัง 20 ข้อ จำนวน 9 ครั้ง
  3. จำลองการสอบเสมือนจริง ด้วยแบบทดสอบ 40 ข้อ จำนวน 3 ครั้ง

 

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 14.30 น. เรียน ฝึกสมอง ทดลองคิด (Let’s Think)

ฝึกทักษะการทำแบบฝึกหัด โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยง การสังเกต การฟัง ตลอดจนเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้กับการทำแบบทดสอบให้ถูกต้องมากยิ่งขี้น พร้อมทั้งฝึกความพร้อมด้านการฟัง ปฏิบัติตามคำสั่งและการตอบคำถามด้วยปากเปล่า

 

รับจำนวนจำกัด

ติดต่อโดยตรงที่ 02-204-2218-9
หรือกดที่ปุ่ม “สอบถามเรา” ที่มุมล่างซ้ายของจอ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567  นัดชมโรงเรียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-204-2218

ใหม่! โปรแกรมพิเศษ ช่วงปิดเทอม 18 มี.ค. - 5 เม.ษ. 67