Intensive สอบสาธิต

February 28, 2022

Intensive สอบสาธิต

สำหรับเด็กที่สอบสาธิตฯ  ปีการศึกษา 2566 (รับจำนวนจำกัด)

เรียนเวลา 08.30 -14.30 น. (พร้อมอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ)

 

เรียนวันที 7 – 19 มีนาคม 2566 (หยุด 11, 12 มีนาคม 2566) เรียน 11 วัน

ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. เรียน บ้านของเล่น

เป็นการฝึกความพร้อมด้านต่างๆ ผ่านของเล่น อย่างเข้มข้นในกลุ่มย่อย ครู 1คนต่อนักเรียน 4 คน เรียนรู้จากรูปธรรม ให้เข้าใจ โดยใช้ของเล่นเป็นสื่อการสอน ฝึกการสังเกต การฟัง จับใจความ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจได้ ด้วยตนเอง ฝึกความพร้อมด้านการปฏิบัติตามคำสั่ง

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 14.30 น. เรียน ฝึกสมอง ทดลองคิด (Let’s Think)

เป็นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยง การสังเกต การฟัง ตลอดจนเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการทำแบบฝึกหัดด้วยการฝึกฝน (เพิ่มพิเศษมากขึ้นจากบ้านของเล่น) เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้กับการทำแบบทดสอบให้ถูกต้องมากยิ่งๆ ขึ้น รวมถึงการฝึกการตอบคำถามจากการสัมภาษณ์ และฝึกทำกิจกรรมพัฒนาการตามวัย

รับจำนวนจำกัด

ติดต่อโดยตรงที่ 02-204-2218-9
หรือกดที่ปุ่ม “สอบถามเรา” ที่มุมล่างซ้ายของจอ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทดลองเรียนบ้านของเล่น (สุขุมวิท31) ฟรี (11,12 มี.ค. และ 1, 30 เม.ย. 2566)

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566  นัดชมโรงเรียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-204-2218