Siddhisas Play & Learn Tutoring
สนุกเล่น สนุกเรียนรู้ ดูแลใกล้ชิด
พัฒนาเชาวน์ปัญญา  สร้างฐานความรู้อย่างมั่นคง
เรียนอย่างมีความสุข  สนุกกับวิชาการ
 บ้านของเล่น (ชิดลมเดิม)

เด็กที่มาเรียนบ้านของเล่น จะได้รับการฝึก    ความพร้อมด้าน การสังเกตละเอียดลออ  ความจำอย่างมีหลัก ความคิดอย่างมีเหตุผล คิดต่อเนื่อง คิดสร้างสรรค์และคิดแก้ปัญหา    

เกี่ยวกับเรา

      สิทธิศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พุทธศักราช 2541 โดยคุณสิทธิ์ จิตต์นิลวงศ์ ใช้อาคารชิดลมทาวเวอร์เป็น ที่ทำการ  มุ่งเน้นพัฒนาเชาวน์ปัญญาและความพร้อมของเด็กปฐมวัย โดยมี รศ. พูนสุข บุณยสวัสดิ์ อดีตอาจารย์ ประจำภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการ "บ้านของเล่น"

     ปี 2551 สิทธิศาสตร์ ได้ย้ายที่ทำการมาที่ สุขุมวิท31 ตั้งเป็น สถานรับเลี้ยงเด็กสิทธิศาสตร์ และปีการศึกษา 2555 ได้จัดตั้งเป็น โรงเรียนอนุบาลสิทธิศาสตรเพื่อพัฒนาเชาวน์ปัญญาและความพร้อมของเด็กโดยตรง เปิดรับสมัครตั้งแต่ ชั้นเตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล3 เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 08.30 - 14.30 น. โดยจัดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ร่วมกับหลักสูตรพัฒนาความฉลาดรอบด้านที่จัดขึ้น สำหรับเด็กของเราโดยเฉพาะ  (Play & Learn Tutoring) ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสนุก และใช้ของเล่น เป็นสื่อสอน พร้อมจัดการสอนภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างประเทศที่มีประสบการณ์ด้านการสอนเด็กปฐมวัย ทั้งนี้เพื่อพัฒนา ความฉลาด สร้า่งฐานความรู้ให้เด็กอย่างมั่นนคง ในการเรียนต่อในชั้น ป.1 ได้ทั้งเครือสาธิต และคาทอลิค

       หลักสูตรของสิทธิศาสตร จึงมุ่งเน้นให้เด็กมีความรอบรู้ ทั้งด้านปัญญาและคุณธรรม สามารถแก้ปัญหาได้ มีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ด้วยลักษณะนิสัยที่ดีงาม พัฒนาความรู้และทักษะในการช่วยเหลือตนเอง ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต โดยการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อที่เป็นของเล่น และนวัตกรรมที่หลากหลาย ซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กได้ค้นพบตนเอง ได้แสดงออกทางความคิด พฤติกรรม ความรู้สึกทั้งทางบวกและทางลบ  และส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจ การค้นพบ และเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างมีความสุขและสนุกสนาน อันจะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางสมองอย่างเต็ม ศักยภาพ โดยการดูแลเอาใจใส่ด้วย ความรัก ความเข้าใจจากบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านปฐมวัยโดยเฉพาะ ภายใต้ ปรัชญา คือ พัฒนาเชาวน์ปัญญา  สร้างฐานความรู้อย่างมั่นคง เรียนอย่างมีความสุข  สนุกกับวิชาการ

       วิสัยทัศน         

        โรงเรียนอนุบาลสิทธิศาสตร์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความสามารถในการเรียนรู้ สามารถปรับตัวต่อปัญหาได้อย่างเหมาะสม และสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีจุดมุ่งหมาย และมีคุณค่าทางสังคม สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ มีสมดุลทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติต่อการเรียนที่ดี สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาปีที่ 1                                                                                    

       โดยมีพันธกิจ ดังนี้

  1. สร้างเสริมเชาวน์ปัญญา สร้างฐานวิชาการที่มั่นคง รวมถึงมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุข เพื่อให้พร้อมทั้งด้านเชาวน์ปัญญา และวิชาการ สำหรับศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  2. พัฒนาสื่อการเีรียนการสอนให้เหมาะสม สนุก และตามความถนัดของผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ   
  3. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และเพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

       เป้าหมาย คือ

  1. ผู้เรียนมีความพร้อมด้านเชาวน์ปัญญา สามารถสังเกตอย่างละเิีอียดลออ คิด และแก้ไขปัญหาได้ด้วยเหตุผล
  2. ผู้เรียนมีจิตใจ ที่ร่าเริง แจ่มใส อดทน มีอารมณ์ที่มั่นคง กล้าสื่อสาร และแสดงออก ได้เหมาะสมกับวัย
  3. ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว และนำมาสัมพันธ์กับการอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
  4. ผู้เรียนมีจิตสำนึกที่ดี และถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความเป็นไทย
  5. ผู้เรียนมีความรู้ เจตคติต่อการเรียน และมีคุณลักษณะที่สามารถเรียนรู้ต่อไปได้อย่างมั่นคงและมีความสุข

หน้าที่ 2 (บุคลากร) >>

 
สิทธิศาสตร์ เปิดรับสมัครเด็ก 2-6 ปี      เรียน จันทร๋ - ศุกร์ 08.30-14.30 น.
nersery

เรียน แบบ Play & Learn Tutoring             ฝึกเชาวน์์ปัญญา เพื่อเตรียมพร้อมสอบเข้า โรงเรียนสาธิตและคาทอลิค โดยทีมงานที่มีประสบการณ์จากครุศาสตร์ และจิตวิทยา   จุฬ่าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัฒนาเชาวน์ปัญญา สร้างฐานความรู้อย่างมั่นคง เรียนอย่างมีความสุข  สนุกกับวิขาการ