Siddhisas Play & Learn Tutoring
สนุกเล่น สนุกเรียนรู้ ดูแลใกล้ชิด
พัฒนาเชาวน์ปัญญา  สร้างฐานความรู้อย่างมั่นคง
เรียนอย่างมีความสุข  สนุกกับวิชาการ
   บ้านของเล่น (ชิดลมเดิม)

เด็กที่มาเรียนบ้านของเล่น จะได้รับการฝึก    ความพร้อมด้าน การสังเกตละเอียดลออ  ความจำอย่างมีหลัก ความคิดอย่างมีเหตุผล คิดต่อเนื่อง คิดสร้างสรรค์และคิดแก้ปัญหา    

คำถามที่พบบ่อย  (ถาม - ตอบ)

Q  :   ที่สิทธิศาสตร์ สอนอะไร                                                                                                                        A  :   ที่นี่เราสอนเหมือนโรงเรียนอนุบาลทั่วไป แต่เราเน้นส่งเสริมเชาวน์ปัญญา (IQ) โดยใช้ของเล่นเป็นสื่อ ที่ได้ประสบการณ์จากการสอน "บ้านของเล่น" ตั้งแต่อยู่ที่เซ็นทรัลชิดลม ถึงปัจจุบัน มากว่า 20 ปี ถ้าพูดโดยรวมคือ เรียนที่สิทธิศาสตร์ เหมือนเรียนโรงเรียนอนุบาล และได้เรียน "บ้านของเล่น" ด้วย ซึ่งเราเรียกหลักสูตรนี้ว่า   " Play & Learn Tutoring"

Q  :   แล้วที่นี่ เน้นอะไร                                                                                                                                   A  :   ที่นี่เราเน้นให้เด็กมีความสามารถที่จะไปเรียนต่อได้ทั้ง โรงเรียนเครือสาธิตฯ และเครือคาทอลิค ความหมาย คือ เราสอนให้เด็กมีความสามารถด้านเชาวน์ปัญญา (ภาพเหมือน-ต่าง-ซ่อน-ซ้อน ภาพหมุน อนุกรม โดมิโน มิติสัมพันธ์ น้ำหนัก ตาชั่ง เปรียบเทียบ อุปมา-อุปมัย ฯลฯ) และสอนให้เด็ก มีความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ด้วย แต่ที่เน้นมาก คือ ความเป็นตัวตนของเด็ก ที่นี่เราเน้นการให้พื้นที่กับเด็ก ในการแสดงออก การสนทนา กล้าซัก-ถาม โดยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน และ บรรยากาศ การเรีียนรู้ ที่สนุก เป็นระบบและขั้นตอน โดยบุคลกร ที่มีความรู้และประสบการณ์ คือ ครูที่นี่ มีทั้งครุศาสตร์ จุฬาฯ ปริญญาตรี ปริืญญาโท ปฐมวัย และปริญญาตรี ปริญญาโทจิตวิทยา

         กล่าวคือ เราเน้นที่พัฒนาการของเด็กเป็นสำคัญ ตัวอย่างเช่น เรามีเป้าหมายว่า เด็กของเราจบเตรียมอนุบาล ต้องร่าเริง แจ่มใส มีความสามารถตอบคำถามได้ กล้าแสดงออก มีวินัย และมารยาทที่ดีงาม หรือ เมื่อจบอนุบาล 2 มีความสามารถด้านเชาวน์ปัญญา สามารถแข่งขัน ได้ทั้งสาธิตประสานมิตร และสาธิตจุฬาฯ เพราะเด็กบางคน มีสิทธิ์สอบได้ทั้ง 2 ที่ในปีี่เีดียวกัน  หรือ เด็กเราเมื่อจบอนุบาล 3 มีความสามารถ ด้านเชาวน์ปัญญา มีความพร้อม (Readiness) ทั้งร่างกายและจิตใจ คือ พร้อมที่จะคิด พร้อมที่จะเรียนรู้ พร้อมที่จะรู้สึก พร้อมที่จะทำ พร้อมที่จะแสดงออก พร้อมที่จะสื่อสารกับผู้อื่น และพร้อมที่จะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์บางอย่างร่วมกับผู้อื่น ฯลฯ และสามารถอ่าน เขียนได้ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมถึง คณิตศาสตร์ คือ ทั้งหมดนี้ เป็นความพร้อมที่จะเรียนต่อได้ในระดับที่สูงขึ้น และพร้อมที่จะสอบแข่งขันทั้ง สาธิตและคาทอลิค ภายใต้ความรู้สึกที่รักเรียน และรักเล่น มีความสุขกับการได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ

Q  :   สรุปแล้ว เด็กเรียนที่สิทธิศาสตร์ แล้วได้อะไร                                                                                            A  :  สิ่งแรกที่ได้ คือ ความสุข สนุกที่ได้เรียนรู้ และด้วยบรรยากาศของที่นี่เราเสริมสร้างให้เด็ก กล้าคิด กล้าแสดงออก มีวินัยในตนเอง มีพััฒนาการทางจิตสังคม มีพัฒนาการทางจริยธรรม ได้ทั้ง IQ EQ AQ MQ และ SQ

        ยังมีเนื้อหาที่ได้อีก คือ ทักษะการสังเกตที่ละเอียดลออ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการค้นหาคำตอบ ทักษะการตัดสินใจ รวมถึงการพัฒนาการของกล้ามเนื้อเล็ก และกล้ามเนื้อใหญ่ และยังมีความพร้อม ทาง ด้านวิชาการ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ที่สามารถไปเรียนต่อระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีความสุข

Q  :   อยากรู้ว่า ที่สิทธิศาสตร์แตกต่่างจากโรงเรียนอนุบาลที่อื่นยังไง                                                                  A  :   ที่แตกต่างชัดเจน คือ เรียนที่นี่ ที่เดียวแต่ได้ 2 อย่าง ได้เรียนแบบโรงเรียนอนุบาล และได้เรียน เชาวน์ปัญญา (บ้านของเล่น) ไปพร้อมๆ กัน ถ้าพูดถึงความประหยัด ก็ประหยัดทั้งเงินและเวลา ที่สำคัญ คือสื่อการเรียนการสอน ที่เป็นของเล่นของเรา มีมาก นำไปใช้ในการเรียนการสอนทุกวัน เพราะเรามองว่า งานหลักของเด็กคือ การเล่น  คือ เด็กไม่รู้ถึงความแตกต่างระหว่าง การทำงาน กับการเล่น โดยเด็กจะใช้สมาธิทั้งหมดมุ่งไปที่กิจกรรมที่กำลังทำอยู่ ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

          เหมือนคำพูดที่ว่า " ทุกคนล้วนมีงานจะต้องทำ แต่มีเพียงบางคนที่สามารถมีความสุขอยู่กับงาน  ความสุขและความสำเร็จในชีวิตจึงจะเกิดขึ้น"  .. ลูกของเรา ก็สามารถมีความสุขกับงานที่ทำอยู่ได้ แล้วความสำเร็จ จากการเรียนก็จะเกิดขึ้น เช่นกัน

        และที่แตกต่างอีก คือ กระบวนการจัดประสบการณ์ที่ีนี่ใช้การบูรณาการทุกรูปแบบ ให้มีเนื้อหาสาระและกระบวนการเหมาะสมกับเด็ก โดยเรียนรู้ทั้งในรูปแบบโครงงาน (Project Approach) รูปแบบการสอนแบบโครงสร้างความรู้ (Constructivism) รูปแบบ Brain-Based Learning รวมทั้ง Whole Language คือ ใช้ทุกอย่าง และที่สำคัญเราพยายามสื่อสารถึงผู้ปกครองให้รู้ถึง สิ่งที่เราทำ ที่เราสอน รวมถึงสิ่งที่ลูกของท่านทำได้ หรือที่ยังทำไม่ได้ เพราะเราเชื่อว่า ความสำเร็จจริงๆ แล้วประกอบด้วย โรงเรียน เด็ก และผู้ปกครอง ที่ต้องช่วยกันเพื่อให้การเรียนรู้ของเด็ก บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้

หน้าที่ 2 >>

 
สิทธิศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียน      เรียน จันทร๋ - ศุกร์ 08.30-14.30 น.
nersery

เรียน แบบ Play & Learn Tutoring             ฝึกเชาวน์์ปัญญา เพื่อเตรียมพร้อมสอบเข้า โรงเรียนสาธิตและคาทอลิค โดยทีมงานที่มีประสบการณ์จากครุศาสตร์ และจิตวิทยา   จุฬ่าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัฒนาเชาวน์ปัญญา สร้างฐานความรู้อย่างมั่นคง เรียนอย่างมีความสุข  สนุกกับวิขาการ

 

nursery2

เล่นกิจกรรมในห้องเรียน

tree-teach

ผู้ปกครองอาสา ช่วยสอนปลูกต้นไม