Siddhisas Play & Learn Tutoring
สนุกเล่น สนุกเรียนรู้ ดูแลใกล้ชิด
พัฒนาเชาวน์ปัญญา  สร้างฐานความรู้อย่างมั่นคง
เรียนอย่างมีความสุข  สนุกกับวิชาการ
   บ้านของเล่น (ชิดลมเดิม)

เด็กที่มาเรียนบ้านของเล่น จะได้รับการฝึก    ความพร้อมด้าน การสังเกตละเอียดลออ  ความจำอย่างมีหลัก ความคิดอย่างมีเหตุผล คิดต่อเนื่อง คิดสร้างสรรค์และคิดแก้ปัญหา    

 บ้านของเล่น (ชิดลมเดิม) จัด Pretest

เตรียมความพร้อมเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ชั้น ป.1

เตรียมความพร้อมเข้าโรงเรียนสาธิตประสานมิตร ชั้นเด็กเล็ก

(สมัครไ้ด้ตั้งแต่วันนี้)

กำหนดวัน Pretest เพื่อทดสอบความพร้อม และการประกาศคะแนน

    รอบที่ 1 เด็กที่จะสอบเข้าโรงเรียนสาธิตประสานมิตร ชั้นเด็กเล็ก                                                         pretest วันอาทิตย์ ที่ 30 มกราคม 2554        สำหรับเด็กเกิดระหว่าง 1 มิถุนายน 2548 ถึง 31 พฤษภาคม 2549   รายงานตัวเวลา 08.30 น. ทดสอบ 09.00 น. รับกลับ 10.30 น. ประกาศคะแนนวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2554

    รอบที่ 2 เด็กที่จะสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ชั้นป.1                                                                                pretest วันอาทิตย์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554        สำหรับเด็กเกิดระหว่าง 1 ธันวาคม 2547 ถึง 30 พฤศจิกายน 2548  รายงานตัวเวลา 08.30 น. ทดสอบ 09.00 น. รับกลับ 10.30 น. ประกาศคะแนนวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2554

เด็กเกิดระหว่าง 1 มิุถุนายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2548 สามารถสมัครเพื่อทำการ Pretest ได้ทั้ง 2 วัน   

วัน Pretest ทั้ง 2 วัน ผู้ปกครองชมการสาธิต "การพัฒนาสติปัญญาด้วยของเล่น" เวลา 09.15- 10.15 น. ฟรี (สำหรับผู้ปกครองที่ยืนยันการเข้าชมการสาธิตเท่านั้น)

การประกาศคะแนน

   1. รอบที่ 1 ประกาศเป็นคะแนนดิบที่ทำได้ คะแนนสูงสุด ต่ำสุดและคะแนนเฉลี่ย พร้อมทั้งคำนวณเป็น           คะแนนมาตรฐานT (T-score) ที่ทำได้ สูงสุดและต่ำสุด

   2. รอบที่ 2 ประกาศเป็นคะแนนดิบที่ทำได้ คะแนนสูงสุด ต่ำสุดและคะแนนเฉลี่ย

   3. ทั้ง 2 รอบ คะแนนดิบที่ประกาศ จะแยกเป็นแต่ละหมวด ที่ทำการทำทดสอบ

ขั้นตอนการสมัคร

    1) ผู้ปกครองกรอกใบสมัครและยื่นใบสมัคร Pretest เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าโรงเรียนสาธิตประสานมิตร และ สาธิตจุฬาฯ ด้วยตนเอง ตั้งแต่      วันนี้ ถึง 14 มกราคม 2554 ที่สิทธิศาสตร์ (บ้านของเล่น - สุขุมวิท)  เลขที่ 63 สุขุมวิท 31แยก 2 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110    โทร. 02-204-2218-9 (ดูแผนที่การเดินทางได้ที่ http://www.siddhisas.com/contact.htm   คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่)

โดยใช้หลักฐานการสมัคร ดังนี้

             1.1  รูปถ่ายผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (สำหรับติดในใบสมัคร 1 รูป บัตรประจำตัวสอบ 1 รูป  และบัตรรับเด็ก 1 รูป)                                                                                                                                                        1.2  สำเนาสูติบัตรผู้สมัคร  

    2) ผู้ปกครองยืนยันการเข้าชมสาธิต "การพัฒนาสติปัญญาด้วยของเล่น"

    3) ชำระค่าบริการ Pretest   500 บาท

    4) รับบัตรประจำตัวสอบ บัตรรับเด็ก พร้อมใบชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนในวันทดสอบ