Siddhisas Play & Learn Tutoring
สนุกเล่น สนุกเรียนรู้ ดูแลใกล้ชิด
พัฒนาเชาวน์ปัญญา  สร้างฐานความรู้อย่างมั่นคง
เรียนอย่างมีความสุข  สนุกกับวิชาการ
   บ้านของเล่น (ชิดลมเดิม)

เด็กที่มาเรียนบ้านของเล่น จะได้รับการฝึก    ความพร้อมด้าน การสังเกตละเอียดลออ  ความจำอย่างมีหลัก ความคิดอย่างมีเหตุผล คิดต่อเนื่อง คิดสร้างสรรค์และคิดแก้ปัญหา    

หลักสูตรและการสอน

พัฒนาเชาวน์ปัญญา  สร้างฐานความรู้อย่างมั่นคง
เรียนอย่างมีความสุข  สนุกกับวิชาการ

Play & Learn Tutoring

      จากประสบการณ์ของสิทธิศาสตร์ ในการสอนเด็กปฐมวัย มากกว่า 23 ปี ที่จัดการเรียนการสอนผ่าน กิจกรรม    และสื่อที่เป็นของเล่น เพื่อส่งเสริมเชาวน์ปัญญา และพัฒนาการของเด็ก  ร่วมกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ผ่านกระบวนการสอนแบบ Play & Learn Tutoring ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อ  พัฒนาความฉลาดรอบด้าน ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพในบรรยากาศที่สนุกสนาน ร่วมกับการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างประเทศที่มีประสบการณ์ เป็นฐานความรู้ ความเข้าใจ พร้อมในการสอบเข้าเรียนต่อระดับ ประถมศึกษาในโรงเรียนสาธิตฯ (สาธิตจุฬาฯ สาธิตประสานมิตร  สาธิตเกษตร) และโรงเรียนในเครือคาทอลิค

 

กิจกรรมตามหลักสูตรของสิทธิศาสตร์

      มีจุดมุ่งหมายหลัก เพื่อการพัฒนาและเตรียมเด็กให้สมบูรณ์ มีความรอบรู้ทั้งด้านปัญญา และคุณธรรม มีความสามารถแก้ปัญหาได้ มีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ด้วยลักษณะนิสัยที่ดีงาม พร้อมทั้งพัฒนาความรู้และทักษะในการช่วยเหลือตนเอง ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต  โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านสื่อที่เป็นของเล่น และนวัตกรรมที่หลากหลาย ซึ่งส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขและสนุกสนาน อันจะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางสมองอย่างเต็มศักยภาพ  โดยการดูแล เอาใจใส่ด้วยความรัก ความเข้าใจ จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านจิตวิทยาและด้านปฐมวัยโดยเฉพาะ                                           

     สิทธิศาสตร์จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ โดยมีบริเวณสนามและเครื่องเล่นสนาม ที่สะอาด ปลอดภัยและตอบสนองความต้องการได้อย่างพอเพียง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย    จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางสังคมอันเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงในการหล่อหลอมบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ และความเข้าใจในสิ่งต่างๆ รวมทั้งปลูกฝังให้เด็กมีความประพฤติที่ดีและมีจริยธรรม ตามแนวความคิดที่กระตุ้นให้เกิดความคิดผ่านการเล่น (Play)  พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ (Learn) และส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของเด็ก โดยการดูแลเป็นพิเศษ(Tutoring)  จากบุคลากรครู ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เฉพาะ ด้านพัฒนาเชาวน์ปัญญา และความพร้อมของเด็กปฐมวัย ที่จบการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ครุศาสตร์ ปฐมวัย รวมถึงปริญญาโทจิตวิทยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลักษณะการเรียน 

    เรียนวันจันทร์ ถึง วันศุกร์  08.30 - 14.30 น. โดยจัดกิจกรรมแยกตามระดับชั้น  ดังนี้       

  1. ชั้นเตรียมอนุบาล สำหรับ เด็กอายุ 2 - 3 ปี  เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการประสานสัมพันธ์กันของ กล้ามเนื้อเล็ก และกล้ามเนื้อใหญ่ พร้อมทั้งฝึกทักษะในการช่วยเหลือตนเอง ตามพัฒนาการของเด็กในแต่ละเดือน รวมถึงเตรียมความพร้อม เพื่อชึ้นชั้นอนุบาล1 
  2. ชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) สำหรับ เด็กอายุ 3 - 6 ปี นักเรียนเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 ห้องละไม่เกิน 24 คน อนุบาลปีที่2 และ 3 ห้องละไม่เกิน 28 คน  เป็นการจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้จากง่ายไปสู่ที่ยาก หรือซับซ้อนมากขึ้น ตามแต่ละช่วงอายุ แบบ Play & Learn Tutoring โดยแบ่งตามระดับอายุ ดังนี้
  • อนุบาล 1  สำหรับเด็กอายุ 3-4 ปี  
  • อนุบาล 2  สำหรับเด็กอายุ 4-5 ปี
  • อนุบาล 3 สำหรับเด็ก 5-6 ปี 

    หน้าที่ 2 >>

 
สิทธิศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียน      เรียน จันทร๋ - ศุกร์ 08.30-14.30 น.
nersery

เรียน แบบ Play & Learn Tutoring             ฝึกเชาวน์์ปัญญา เพื่อเตรียมพร้อมสอบเข้า โรงเรียนสาธิตและคาทอลิค โดยทีมงานที่มีประสบการณ์จากครุศาสตร์ และจิตวิทยา   จุฬ่าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัฒนาเชาวน์ปัญญา สร้างฐานความรู้อย่างมั่นคง เรียนอย่างมีความสุข  สนุกกับวิขาการ

 

nursery2

เล่นกิจกรรมในห้องเรียน

tree-teach

ผู้ปกครองช่วยสอนปลูกต้นไม้