Siddhisas Play & Learn Tutoring
สนุกเล่น สนุกเรียนรู้ ดูแลใกล้ชิด
พัฒนาเชาวน์ปัญญา  สร้างฐานความรู้อย่างมั่นคง
เรียนอย่างมีความสุข  สนุกกับวิชาการ
       

ขอเชิญผู้ปกครองพาน้องๆ อายุ 3-6 ปี    ทดลองเีรียนบ้านของเล่น (สุขุมวิท31) พัฒนาสติปัญญาด้วยของเล่น ปี2563 ฟรี     ลงทะเบียนได้ที่  

บ้านของเล่น (สุขุมวิท 31)

รับเด็กอายุ ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 6 ปี

เป็นหลักสูตร ของรศ. พูนสุข บุณย์สวัสดิ์   สำหรับพัฒนาเชาวน์ปัญญาให้แก่เด็กปฐมวัย                        ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการสอนที่เป็นของเล่นเพื่อการศึกษา                                               เสริมสร้างความพร้อมเพื่อสอบเข้าเรียนในเครือสาธิต (จุฬาฯ มศว. และเกษตร)

ลักษณะการเรียน

    1. เด็กที่มาเรียนบ้านของเล่น จะได้รับการฝึกความพร้อมในด้านความสังเกตอย่างละเอียดลออ ความจำอย่างมีหลัก ความคิดอย่างมีเหตุผล คิดต่อเนื่อง คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา รวมทั้งฝึกสายตาและมือให้สัมพันธ์กัน ฝึกความมั่นใจในตนเอง ฝึกความกล้าตัดสินใจ และกล้าแสดงออก นอกจากนี้เด็กจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ทั้งทางด้านธรรมชาติ และสังคม รวมทั้งอบรมให้มีลักษณะนิสัยที่ดีงาม

    2. การฝึกความพร้อมด้านต่างๆ ให้แก่เด็ก โดยใช้ของเล่นเป็นสื่อหลัก ซึ่งได้จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ไว้ให้พร้อมตรงตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน เมื่อเข้าใจแล้ว จึงประยุกต์เข้าสู่แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ

    3. เด็กที่มาเรียน จะแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 - 4 คน เด็กแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมที่ 1, 2, 3, และ 4 ทีละกิจกรรมหมุนเวียนกันไป

วัน-เวลาเรียน "บ้านของเล่น"

  1) วันเสาร์ เวลา 8.30-12.00 น.

  2) วันเสาร์ เวลา 13.00-16.30 น.

  3) วันอาทิตย์ เวลา 8.30-12.00 น.   

การแบ่งเวลาเรียน "บ้านของเล่น"

   08.00 – 08.30 น.   เล่นอิสระ
   08.30 – 08.45 น.   ฟังนิทาน
   08.45 – 09.20 น.   ฐานทำแบบฝึกหัดทบทวน 20 ข้อ
   09.20 – 09.55 น.   เล่นของเล่น ฐานที่ 1
   09.55 – 10.30 น.   เล่นของเล่น ฐานที่ 2
   10.30 – 10.50 น.   พักทานอาหารว่าง + เสริมทักษะ
   10.50 – 11.25 น.   เล่นของเล่น ฐานที่ 3
   11.25 – 12.00 น.   เล่นของเล่น ฐานที่ 4

(ตารางเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นกับกลุ่มและเรื่องที่เรียน)

หมายเหต

   1. การประเมิน มีการประเมิน 2 แบบ คือ                                                                                                                    1.1 ประเมินจากการเล่น และประเมินการทำแบบฝึกหัดตามเรื่องที่สอน ในแต่ละฐานทุกครั้งที่มาเรียน                      1.2 ประเมินโดยการทดสอบด้วยแบบทดสอบ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
   2. เด็กเล่นผ่านสื่อการเรียนการสอน ที่เป็นรูปธรรม ใหเกิดความเข้าใจ จึงให้ทำแบบฝึกหัด
   3. การแบ่งกลุ่มเด็ก ตามอายุและพื้นฐานกา่รเรียนรู้ โดยเด็ก 4 คน ต่อครู 1 คน ต่อ 1 ฐาน
   4. การสอนเป็นการสอน จากง่าย ไปยาก ซับซ้อน และจากรูปธรรม ไปสู่นามธรรม

 
 
สิทธิศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียน      เรียน จันทร๋ - ศุกร์ 08.30-14.30 น.
nersery

เรียน แบบ Play & Learn Tutoring             ฝึกเชาวน์์ปัญญา เพื่อเตรียมพร้อมสอบเข้า โรงเรียนสาธิตและคาทอลิค โดยทีมงานที่มีประสบการณ์จากครุศาสตร์ และจิตวิทยา   จุฬ่าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัฒนาเชาวน์ปัญญา สร้างฐานความรู้อย่างมั่นคง เรียนอย่างมีความสุข  สนุกกับวิขาการ